BGs studie- og ordensregler

På Brøndby Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte på Brøndby Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på gymnasiets hjemmeside.

1. Studieregler

Formål

Studie- og ordensreglerne skal bidrage til et godt undervisningsmiljø med høj trivsel. Forholdet mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og gymnasiets ansatte skal være præget af gensidig respekt, ansvarlighed og tolerance.

Udformning

På Brøndby Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

Almindelige normer som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse:

a) Eleverne skal møde forberedt frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for gymnasiets område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.

b) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

c) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd. Opgaverne skal afleveres til tiden og følge de krav, læreren har fastsat og således i en kvalitet, som svarer til den stillede opgaves karakter. Hel eller delvis afskrift uden kildeangivelse betragtes som snyd. Eleven har selv pligt til at sikre, at opgaven er afleveret til tiden og har et indhold, der kan bedømmes. Afleveres en opgave uden indhold eller kan den afleverede opgave ikke åbnes gives karakteren – 3.

d) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

e) Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

f) Særligt idrætsaktive elever og andre elever med lovligt fravær har mulighed for at få fravær godskrevet. Særligt idrætsaktive elever skal være registreret som sådan for at opnå ret til godskrivning af fravær. Andet lovligt fravær er: elevrådsmøder, møder i festudvalget op til 5 moduler pr skoleår, tutoropgaver, ambassadøropgaver for gymnasiet samt deltagelse i Studievalg Københavns aktiviteter.

g) Modtagelse af bøger:

Når du får en bog, skal du skrive under på, at du har modtaget den, og så hæfter du økonomisk for den.
Det er altså dit ansvar, hvis du mister bogen.
Du skal huske at skrive klasse, navn og årgang forrest i bøgerne.
Derudover må du ikke skrive i bøgerne.
Hvis du ikke er til stede, når et klassesæt udleveres, så skal du hente bogen på kontoret.

Aflevering:

Når du bliver bedt om at aflevere en bog, skal du gøre det straks, så bogen kan udleveres til andre elever. Bogen skal afleveres på kontoret, hvor din aflevering registreres, så du ikke længere er ansvarlig for bogen. Ved afleveringen modtager du indenfor et par dage en bekræftelsesmail på aflevering via Lectio. Det er vigtigt, at du gemmer denne besked, da det er dit bevis på, at du har afleveret bøgerne.
Hvis du afslutter et fag, skal bøgerne afleveres inden sommerferien starter.

h) Særlige normer om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse:

Brøndby Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Brøndby Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom.

Eleven afholder selv udgiften til den af gymnasiet anmodede lægeerklæring.


2. Ordensregler

Elever på Brøndby Gymnasium skal altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som gymnasiet giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Brøndby Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

Almindelige normer som eleverne er underlagt for orden og samvær i forbindelse med undervisningen, sociale arrangmenter og uden for Brøndby Gymnasium:

a) Eleverne skal henvende sig til hinanden, til lærerne og til gymnasiets øvrige personale med respekt. De skal omtale hinanden og andre i et ordentligt sprog. Sprog, der har diskriminerende karakter eller karakter af mobning tolereres ikke.


b) Eleverne skal udøve samvær og adfærd uden støj, larm og lignende.


c) Oprydning
Eleverne skal udvise ansvarlighed overfor bygninger, lokaler og inventar. Dette gælder både Brøndby Gymnasiums ejendom og andres. Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig selv og bidrage til, at skolen er præget af et rent miljø. Det betyder, at eleverne har pligt til at rydde op efter sig i såvel klasselokaler som fælleslokaler. Den enkelte elev skal efterkomme påbud fra lærerne om at deltage i oprydning og lærerne skal medvirke aktivt til, at eleverne efterlever deres oprydningspligt.

Særlige normer for orden og samvær i forbindelse med undervisningen og uden for Brøndby Gymnasium:

a) Mobning må ikke finde sted. Se gymnasiets antimobningspolitik

b) Alkohol og rusmidler

Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen form for alkohol eller rusmidler i skoletiden eller at møde op på skolen i påvirket tilstand. Reglerne for alkohol og rusmidler gælder også for undervisningsaktiviteter uden for skolen. Læs BG's alkoholpolitik her samt BG’s Rusmiddelpolitik her.

Rygning

Skolen er røgfri. Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolens bygning på særskilt anviste områder. Rygere er henvist til at ryge i området omkring 1964 eller på græsarealet.

Sanktion i tilfælde af overtrædelse: Øjeblikkelig bortvisning i 3 skoledage.

Ved fester kan rygning tillades i Solgården efter aftale med rektor

c) Lyd- og billedoptagelser, hvor en andens private forhold imod dennes vidende, videreformidles er ikke tilladt. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

d) Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene, accepteres ikke.

e) Snyd med MobilePay til caféer og fester ifm. betaling for drikkevarer o.lign. må ikke forekomme.


Elevadfærd uden for Brøndby Gymnasium

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for gymnasiet, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Brøndby Gymnasium.

 

3. IT-regler/sikker databehandling

Gymnasiets netværk er beregnet på undervisningsformål. Gymnasiets netværk skal således overvejende anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen og elevens uddannelse relevant arbejde. Der må ikke spilles computerspil i undervisningstiden.

Læs BGs regler om sikker databehandling her 

 

4. Procedure for institutionens indgriben overfor elevers overtrædelse af reglerne

Procedure og sanktioner ved fravær
Fraværsregistreringen er delt op i fysisk og skriftligt fravær.


Procedure ved fysisk fravær:
Registres af læreren med 100%, også når eleven kommer for sent eller forlader undervisningen inden afslutning.

Ved alt fravær skal eleven notere sin fraværsårsag i Lectio, det kunne fx være sygdom 

Procedure ved skriftligt fravær:

Alle skriftlige opgaver, der afleveres for sent, registreres af læreren med 50% fravær. Det er op til den enkelte lærers vurdering, om en for sent afleveret opgave bedømmes med kommentarer og/eller karakter, og om den indgår i vurderingen af elevens standpunkt og årskarakter. Man kan som lærer altså vælge at se bort fra for sent afleverede opgaver ved karaktergivning og nøjes med at bedømme skriftligt arbejde, der er afleveret til tiden eller skrevet i modulet. Man kan med andre ord nøjes med at give karakterer på baggrund af skriftligt arbejde lavet i undervisningen.

 

Hjælp og sanktioner ved fravær:

 1. Når en faglærer observerer, at en elev er meget fraværende eller ikke afleverer sine opgaver, taler læreren straks uformelt med eleven om det. Hvis samtalen afdækker problemer, der kræver involvering af team eller studievejlederen, så sendes eleven til dem.  Er man i tvivl om, hvorvidt det er team eller studievejleder, der skal inddrages, så kontaktes vicerektor.
 2. Seks gange om året opgøres fraværet (medio september, medio november, primo januar, ultimo februar, ultimo marts, primo maj). Vicerektor ser på fraværsopgørelserne. Elever med meget fravær enten fysisk eller skriftligt (eller begge dele), som ikke skyldes planlagt fravær, drøftes med klassens studievejleder. Hvis det skønnes nødvendigt, modtager eleven et varsel, der noteres i Lectio og sendes/mailes til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år. I samarbejde med studievejlederen iværksættes en handleplan, der hjælper eleven med at nedbringe sit fravær. Fastholdelsestiltaget noteres i Lectio, således at lærere kan orientere sig herom.
 3. Elever, der ikke har nedbragt deres fravær efter første ”pædagogiske tilrettevisning/varsel”, modtager en skriftlig advarsel, som noteres som ”First warning” i Lectio. Den skriftlige advarsel gives til eleven og sendes/mailes til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. Eleven får advarslen af vicerektor og får tilbud om yderligere hjælp og opbakning fra studievejlederen. Nye ”Fastholdelsestiltag” noteres i Lectio, så elevens lærere kan orientere sig om de iværksatte fastholdelsestiltag.
 4. Proceduren gentages for elever, der ikke har nedbragt deres fravær efter ”First warning”. Eleverne modtager deres anden skriftlige advarsel af vicerektor, som noteres som ”Final warning” i Lectio. Den skriftlige advarsel mailes til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år. Eleven gøres opmærksom på klagefristen (jvf. §8, stk.2 og §14 i Bekendtgørelse om studie-og ordensregler) og henvises også til samtale med studievejlederen ligesom nye ”Fastholdelsestiltag” noteres i Lectio, så elevens lærere kan orientere sig om de iværksatte fastholdelsestiltag.
 5. Elever, der efter modtagelse af ”Final warning” ikke har nedbragt fraværet, indkaldes til en samtale med rektor/vicerektor, som vurderer, om der er helt særlige forhold, som gør, at eleven skal have en ”allersidste chance”, sættes op i alle afsluttende fag det pågældende år eller opfordres til at skifte uddannelse. I særligt grove tilfælde kan der blive tale om bortvisning fra skolen (eleven kan dog indskrive sig som selvstuderende uden mulighed for at følge undervisning. §6 og 8, stk.2-4 i Bekendtgørelse om studie-og ordensregler).
 6. Elevens lærere orienteres om sanktionen. Afgørelsen sendes/mailes til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. Eleven gøres opmærksom på klagefristen.

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Brøndby Gymnasium mundtlig eller skriftlig give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.


5. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af Brøndby Gymnasiums lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

 1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.
 3. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på Brøndby Gymnasium og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 4. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Brøndby Gymnasiums iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til gymnasiet. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som gymnasiet har besluttet at tilbageholde, til gymnasiet. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan Brøndby Gymnasium træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden. 
 5. Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 6. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis Brøndby Gymnasium træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 7. Bortvisning fra Brøndby Gymnasium og overflytning til en anden institution med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra Brøndby Gymnasium, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Brøndby Gymnasium kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.
 8. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.
 9. Erstatningspligt: Eleverne er omfattet af de almindelige regler for erstatning. Det betyder, at den enkelte elev er erstatningspligtig, hvis han eller hun skader skolens ejendom som fx bygninger, inventar, undervisningsmateriale, bøger og/eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten gælder også på ekskursioner samt studie- og udvekslingsrejser.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til Brøndby Gymnasium, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Brøndby Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til Brøndby Gymnasium midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til gymnasiet er muligt i følgende situationer:

 1. Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på Brøndby Gymnasium om overholdelsen af gymnasiets studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på gymnasiet, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 2. Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på Brøndby Gymnasium og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.


6. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Brøndby Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver.

Eleven har mulighed for at kommentere gymnasiets registreringer, herunder oplyse hvorpå det registrerede fravær beror. Eleven har herunder mulighed for særskilt at oplyse, hvorvidt det registrerede fravær skyldes elevens opfyldelse af forpligtigelser efter lovgivningen, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fraværet skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende.

 

7. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

En elevs tilstrækkelige udbytte af undervisningen er forudsætning for oprykning til næste klassetrin.

Brøndby Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Rektor træffer den endelige afgørelse om oprykning.

 

8. Klage

Klager over iværksatte sanktioner eller nægtelse af oprykning skal indgives til Undervisningsministeriet inden 2 uger efter afgørelsen er meddelt og stiles til rektor. Rektors kommentar kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentarerne vedlægges klagen til Undervisningsminister.